Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Wizyty.pl (dalej jako „Serwis”) oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pośrednictwem. Serwis prowadzony jest przez Wizyty.pl, ul. Brzozowa 18/6, 31-050 Kraków, NIP 865-241-28-85, (dalej jako "Usługodawca").

2. Definicje.

 • - Serwis – serwis internetowy prowadzony przez pod adresem wizyty.pl
 • - Regulamin – niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w postanowieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • - Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie.
 • - Specjalista – osoba korzystająca z Serwisu, która jest lekarzem, stomatologiem, psychologiem, rehabilitantem, położną, dietetykiem lub osobą, która świadczy inne usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych.
 • - Placówka – miejsce wykonywania czynności przez Specjalistę.
 • - Wizytówka– informacje na temat Specjalisty.
 • - Rejestracja – proces utworzenia Konta Użytkownika.
 • - Konto –profil Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
 • - Usługa – usługa świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis.
 • - Kalendarz Wizyt- bezpłatna usługa Serwisu umożliwiająca dokonanie rezerwacji drogą internetową terminu wizyty u Specjalisty oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Specjalistę.
 • - Telewizyta- usługa płatna dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników.

3. Regulamin obowiązuje z chwilą jego publikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzedniej informacji Użytkowników.

§2. Zasady dostępu do Serwisu i wymagania techniczne

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, w tym zastosowania przeglądarek internetowych: Firefox przynajmniej w wersji 16, Google Chrome w wersji 16 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, Opera w wersji 12 i nowszej oraz Safari w wersji 5 i nowszej.

2. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci internetowej bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia określonych zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będą posiadać wyłącznie zarejestrowani w Serwisie Użytkownicy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyodrębnienia określonych zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będzie możliwy po dokonaniu płatności.

5. Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym Użytkownika, przez które dostęp lub korzystanie z usług było ograniczone lub niemożliwe.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług serwisu w związku z przebudową Serwisu.

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Usługodawca świadczy usługi związane z:

 • - dostępem do informacji na temat Specjalistów,
 • - udostępnianiem wyszukiwarki Placówek i Specjalistów,
 • - rezerwacją drogą internetową wizyty u Specjalisty,
 • - możliwością zamieszczenia opinii na temat Specjalistów.

2. Usługodawca nie świadczy jakichkolwiek usług medycznych.

3. Usługodawca pośredniczy w komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

§ 4. Rejestracja Użytkowników

1. Rejestracja Użytkownika jest dobrowolna i następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do części usług serwisu niezarejestrowanym Użytkownikom. Dostęp do niektórych usług serwisu będzie możliwy po dokonaniu rejestracji w Serwisie i akceptacji postanowień Regulaminu.

3. Formularz rejestracji wymaga podania od Użytkownika danych:

 • - Indywidualna nazwa Użytkownika (login),
 • - hasło dostępu;
 • - adres poczty internetowej,
 • - imię i nazwisko.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie danych niezbędnych do dokonania rejestracji.

5. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail list potwierdzający dokonanie rejestracji w Serwisie. Aktywacja linku aktywacyjnego jest niezbędna w procesie rejestracji.

6. Użytkownik jest zobowiązany do:

 • - podania danych zgodnych z prawdą, aktualnych oraz nie naruszających praw osób trzecich,
 • - zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.

8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie osobom trzecim loginu lub hasła dostępu do konta.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej przez Użytkownika rejestracji, jeśli pozostaje ona w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 5. Ogólne zasady korzystania z serwisu

1.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób:

 • - nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy,
 • - nie zakłócający funkcjonowania Serwisu,
 • - nie zakłócający korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
 • 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, w sytuacji stwierdzenia dopuszczania się działań zakazanych wymienionych w treści Regulaminu przez Użytkownika.

  5. Użytkownik może w ramach korzystania z serwisu wystawiać oceny i opinie Specjalistom, zgłaszać poprawki do informacji o Placówkach, zgłaszać nadużycia.

  6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika oraz o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Postanowienia dotyczące Placówek i Specjalistów

1. Rejestracja Placówek i Specjalistów wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nich.

2. Jeden Specjalista może posiadać w Serwisie wyłącznie jedno Konto.

3. Specjalista na swoim Koncie w Serwisie może udostępniać dane takie jak:

 • - dane osobowe,
 • - informacje o sobie,
 • - zdjęcie,
 • - logotyp.

4. Podawanie nieprawdziwych informacji i zamieszczanie cudzych zdjęć jest niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i może skutkować usunięciem Konta.

§ 7. Zamieszczanie opinii

1. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do zamieszczania prawdziwych opinii o Specjalistach i Placówkach, które nie naruszają postanowień prawa i praw przysługujących osobom trzecim.

2. Zamieszczenie opinii wymaga od Użytkownika zamieszczenia jego nicku pod opinią.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii, która narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, a także prawa innych osób oraz może zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

§ 8. Postanowienia i zasady dotyczące zamieszczania treści w Serwisie

1. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, praw przysługujących osobom trzecim oraz naruszających dobra innych osób.

3. Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie treści naruszających dobre obyczaje.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 9. Postanowienia dotyczące rejestracji wizyty poprzez serwis. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

1. Usługodawca umożliwia poprzez Serwis zarezerwowanie przez Użytkownika wizyty lekarskiej u dowolnie wybranego Specjalisty posiadającego Konto w Serwisie.

2. Dokonując rezerwacji wizyty Użytkownik określa termin, miejsce, rodzaj wizyty oraz formę płatności za wizytę.

3. Rejestracja wizyty wymaga podana danych osobowych Użytkownika, adresu email, nr telefonu, daty urodzenia.

4. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków wizyty.

5. Specjalista może anulować lub zmienić termin wizyty Użytkownika, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Użytkownik dokonując rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Specjalistom w celu wykonania usługi medycznej, która została zarezerwowana oraz podmiotom współpracującym z Usługodawcą w celu obsługi automatycznego systemu wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz email.

§ 10. Odpowiedzialność Serwisu

1. Usługodawca zapewnia nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu.

2. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treść wpisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników związku z korzystaniem z Serwisu jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika na skutek działania Użytkownika.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zakłóceń w działaniu Serwisu oraz jego niedostępności, które wyniknęły.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu

§ 11. Zakończenie i ograniczenie korzystania z Serwisu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia korzystania z Serwisu Użytkownikom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia korzystania z Serwisu w związku z modernizacja Serwisu.

3. Użytkownik ma prawo zakończenia korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swojego Konta.

§ 12. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na adres: reklamacja@wizyty.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie elementy jak: dane osobowe, adres e-mail, dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamację będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia.

4. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie rozpatrzenia Reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniesionej przez Użytkownika reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynika ona z nieznajomości postanowień Regulaminu.

6. Reklamacje zawierające treści obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

7. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega wówczas wydłużeniu.

§ 13. Postanowienia końcowe

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa.

2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.